top of page

Sala Sudasiri Sobha

Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา

View from the stage, looking to the audience's seats. 130 seats on the first floor and 50 seats on the balcony. The emblem shown is Princess Sudasiri Sobha's. วิวจากเวที ห้องแสดงนี้จุได้ 130 ที่นั่งตรงชั้นล่าง และอีก 50 ที่นั่งที่บริเวณชั้นลอย ตรา"สส"ตรงกลางเป็นตราพระนามย่อของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา

press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา

180 seats

press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา

View from the balcony วิวจากชั้นลอย

press to zoom
Sala Sudasiri Sobha/ศาลาสุทธสิริโสภา
Sala Sudasiri Sobha/ศาลาสุทธสิริโสภา
press to zoom
Duangduen Room/ห้องดวงเดือน
Duangduen Room/ห้องดวงเดือน

Reception Hall

press to zoom
Duangduen Room/ห้องดวงเดือน
Duangduen Room/ห้องดวงเดือน

Reception Hall

press to zoom
Laddawan Room/ห้องลัดดาวัลย์
Laddawan Room/ห้องลัดดาวัลย์

VIP guest room ห้องสำหรับแขก VIP หรือพื้นที่ในการจัดบู๊ธสินค้า

press to zoom
Boon-Anant Stairways/โถงบุญอนันต์
Boon-Anant Stairways/โถงบุญอนันต์
press to zoom
Boon-Anant Stairways/โถงบุญอนันต์
Boon-Anant Stairways/โถงบุญอนันต์
press to zoom
Foyer
Foyer

Area in front of the auditorium บริเวณหน้าห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา

press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
press to zoom
Stage/เวที
Stage/เวที
press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา

Steinway model D of Sala Sudasiri Sobha Concert Hall

press to zoom
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
Auditorium/ห้องแสดงศาลาสุทธสิริโสภา
press to zoom
bottom of page